Trang nhất » Văn bản » Văn bản

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2020-2021

KẾ HOẠCHTuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậungành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2020-2021

Số kí hiệu Số: 133/KH-THCSVY
Ngày ban hành 04/12/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/12/2020
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Trường THCS Văn Yên
Người ký Nguyễn Thị Oanh

Nội dung

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS VĂN YÊN
———–––––——
Số: 133/KH-THCSVY
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
              Hà Đông, ngày 4 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH
_                                                     A                                                                                                           ___                                                                                                                                                                                                                                                            ĩ                *ĩ                             _
Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
ngành Giáo dục và Đào tạo
quận Hà Đông năm học 2020-2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT ngày 08/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và Bộ GDĐT về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ TNMT và Bộ GDĐT giai đoạn 2019-2025; Công văn số 5609/VP-ĐT ngày 19/6/2019 về việc triển khai chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường của Bộ TNMT - Bộ GDĐT; Công văn số 4996/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ngày 16/10/2020 về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Công văn số 2866/BGDĐT-KHCNMT ngày 05/7/2019 về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; Công văn số 3529/UBND-TNMT ngày 10/11/2020 của UBND quận Hà Đông về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông;   Kế hoạch số 2101/KH-PGDĐT ngày 27/11/2020 của Phòng giáo dục quận Hà Đông  về việc tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành GDĐT năm học 2020-2021, Trường THCS Văn Yên  xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành GDĐT quận Hà Đông năm học 2020-2021 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học để mỗi học sinh vừa là người có ý thức bảo vệ môi trường, vừa là một tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân và xã hội chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đẩy mạnh phong trào học sinh trường THCS Văn Yên nói riêng và học sinh quận Hà Đông nói chung thực hiện văn minh đô thị - chung tay làm sạch môi trường.
2. Yêu cầu
 Nhà trường  xây dựng Kế hoạch, tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và triển khai tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu thiết yếu về vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp.
 1. Nội dung triển khai
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục học sinh có ý thức quan tâm đến vấn đề môi trường; giữ gìn, bảo vệ môi trường và có hành động thiết thực bảo vệ môi trường; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phê phán các hành vi gây hại cho môi trường; tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.
- Tiếp tục cung cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh các kiến thức cơ bản về môi trường, mối quan hệ giữa con người với môi trường xung quanh, sự ô nhiễm và suy thoái môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan.
- Tiếp tục bồi dưỡng cho học sinh tình cảm, thái độ đối với môi trường; có tình cảm yêu quý, tôn trọng thiên nhiên, yêu quý gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước; có thái độ thân thiện đối với môi trường.
- Tập trung rèn luyện các kỹ năng, hành vi phát hiện vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và ứng xử tích cực với các vấn đề biến đổi khí hậu nảy sinh; thực hiện các hành động bảo vệ môi trường phù hợp với độ tuổi.
- Phát động và thực hiện phong trào “Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và phòng chống rác thải nhựa, túi nilon” trong trường học.
 1. Biện pháp thực hiện
- Tham mưu với UBND phường Phúc La, UBND quận Hà Đông đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường các điều kiện, tạo nguồn kinh phí cho nhà trường hoạt động tốt về giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng (loa phát thanh đầu - cuối giờ, treo tranh cổ động, tờ gấp tuyên truyền...}; từ đó giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống, thói quen, hành vi thân thiện với môi trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh.
 • Thực hiện nghiêm túc các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ GDĐT, UBND Thành phố; Sở GDĐT Hà Nội; UBND quận; Phòng GDĐT. Nhà trường sẽ phổ biến tới giáo viên lồng ghép, tích hợp hiệu quả công tác giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào nội dung giảng dạy của các môn học ở các cấp học theo hình thức, nội dung phù hợp.
 • Sử dụng các thùng thu gom, phân loại rác sinh hoạt và rác thải nhựa.
- Xây dựng hệ thống thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo định hướng giáo dục vì sự phát triển bền vững, ưu tiên các giải pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trong các cơ sở giáo dục.
- Tổ chức các chuyên đề về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong trường học cho, giáo viên, nhân viên trong đó tập trung vào các nội dung: Chủ trương chính sách, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển xanh theo định hướng giáo dục vì sự phát triển bền vững, hướng dẫn phân loại rác trong các buổi họp Hội đồng và các buổi sinh hoạt dưới cờ, trong giờ sinh hoạt của các lớp
- Tổ chức hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, Ngày Trái đất, Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
- Thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa cho học sinh (truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; truyền thông về tác hại của chất thải nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng; tổ chức tuyên truyền bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã; tổ chức thực hành giao lưu trong học sinh thực hiện sống xanh, thực hành điểm trong học sinh về ứng phó với biến đổi khí hậu, ...). Thông qua các trò chơi, hoạt động tập thể giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hình thành các kỹ năng, thói quen và tham gia có hiệu quả vào hoạt động bảo vệ môi trường; từ đó tác động đến nhận thức của phụ huynh và cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong trường học.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động về môi trường, xây dựng các mô hình điểm về môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; coi giáo dục môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung thi đua quan trọng trong các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường.
 1. Tổ chức thực hiện
1. Phân công nhiệm vụ
1.1. Ban giám hiệu
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tới tất cả các đồng chí giáo viên, nhân viên và học sinh  của nhà trường ; có trách nhiệm phát động, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả và đề xuất khen thưởng công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của các bộ phận đoàn thể  theo năm học.
- Phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo, phát động giáo viên, nhân viên và học sinh  tham gia, hưởng ứng các cuộc thi, các phong trào, các đợt cao điểm trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Hiệu trưởng nhà trường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tai trường.
- Tổng hợp, báo cáo PGD Hà Đông  công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành GDĐT quận đúng quy định.
1.2. Các đoàn thể: Ban Đoàn Đội, Đoàn thanh niên, Công đoàn nhà trường, tổ chuyên môn.
- Căn cứ Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2020-2021 của nhà trường để triển khai đến bộ phận mình phụ trách.
 - Các tổ chuyên môn, tổ chức công đoàn nhà trường, tổ chức bồi dưỡng cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chỉ đạo hiệu quả việc giảng dạy lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các môn học theo quy định.
- Ban Đoàn đội kết hợp với đoàn thanh niên tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh với các hình thức phong phú, phù hợp.
- Nhân viên y tế:  Vận động cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia lao động dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường tại nơi cư trú cũng như tại trường.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác chăm sóc, bảo vệ môi trường.
- Tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc thi, các phong trào, các đợt cao điểm trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ GDĐT, UBND Thành phố, Sở GDĐT, UBND quận, Phòng GDĐT phát động.
- Tăng cường xây dựng các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, mô hình tiên tiến, điển hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững, trong đó tập trung vào việc phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy.
- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường.
2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo
- Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm học 2020-2021.
- Các bộ phận  báo cáo công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu về cho BGH ( Đ/c Nguyễn Oanh phụ trách)  theo địa chỉ email: nguyenoanhvanyen@gmail.com vào đợt sơ kết học kỳ I và tổng kết năm học. Đồng chí Nguyễn Oanh sẽ tổng hợp báo cáo của các bộ phận, làm báo cáo gửi về Phòng giáo dục theo địa chỉ: nguyenmaidungpgd@gmail.com.
3. Kinh phí hoạt động
- Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục và đào tạo hằng năm của nhà trường.
- Sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành GDĐT quận Hà Đông năm học 2020-2021. Trường THCS Văn Yên  đề nghị các đồng chí giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả./.
 
Nơi nhận:
- HT ( để chỉ đạo)
- Các bộ phận ( để t/h)
- Lưu: Website, VT.
KT. HIỆUTRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)


Nguyễn Thị Oanh

 

Văn bản mới

số: /QĐ-UBND

QUY CHẾ Công tác văn thư, lưu trữ của UBND quận Hà Đông

Thời gian đăng: 05/01/2021

Số: 4537-SGDĐT-QLT

Hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS năm 2021

Thời gian đăng: 29/12/2020

Số: 133/KH-THCSVY

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 14/12/2020

4243/SGDĐT-CTTT

CV v/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID 19 trong trường học

Thời gian đăng: 25/12/2020

4155/SGDĐT-CTTT

CV tăng cường công tác ANTT, ATGT trong dịp nghỉ lễ tết Nguyên đán Tân Sửu

Thời gian đăng: 25/12/2020

Số: 114 /KH-THCSVY

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - Năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 10/11/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay215
 • Tháng hiện tại19,251
 • Tổng lượt truy cập704,815

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây